Kwaliteit

Onder ‘Kwaliteit’ tref je per land de eisen die men stelt aan kwaliteitsborging ten aanzien van loopbaanondersteuning. Hierbij wordt inzicht gegeven in de procedures die de landen doorlopen op de kwaliteit te borgen, maar denk ook aan coördinatie, monitoring, kwalificaties en kwaliteitskaders.

Laatst bijgewerkt: februari 2023

TERUG NAAR LANDKAART
Icoon Kwaliteit

Bg Bulgarije

Landen Wit 02 Bg

Om de kwaliteit van loopbaanondersteuning te waarborgen zijn twee directies van het Ministerie van Onderwijs en wetenschap verantwoordelijk. Deze directies monitoren loopbaanondersteuning gericht op het onderwijs en specifiek is er ook focus op wat universiteiten aanbieden op het gebied van loopbaanondersteuning. Daarnaast is het Nationaal Agentschap voor Beroepsonderwijs (NAVET) verantwoordelijk voor de kwaliteit van informatiecentra. Deze kwaliteit meten zij door middel van tussentijdse evaluaties tijdens het proces van implementatie, ex-post controle en interne controle met behulp van zelf-assessments.

Naar de pagina Bulgarije

Cy Cyprus

De Cypriotische openbare diensten voor arbeidsvoorziening hebben geen kwaliteitsstandaarden uitgebracht voor loopbaandiensten. Loopbaanadviseurs in de onderwijssector moeten wel gekwalificeerd zijn. Voor meer informatie hierover zie ‘Professionalisering’.  

Naar de pagina Cyprus
Landen Groen 03 Cy

Dk Denemarken

Landen Wit 04 Dk

Informatie volgt.

Naar de pagina Denemarken

De Duitsland

De kwaliteit van loopbaanondersteuning wordt beschermd door verschillende kwaliteitseisen waaraan men moet voldoen. Het concrete design van kwaliteitseisen is afhankelijk van de aanbieder van de begeleiding. Zo vallen sommige aanbieders onder de nationale standaarden (National Guidance Forum) en andere weer onder de regionale certificering systemen.

Het National Guidance Forum benadrukt het belang van het blijvend werken aan de kwaliteit van begeleiding, maar spreekt zich ook uit over het belang van kennisdeling. Het forum heeft een kwaliteitskader ontwikkeld voor begeleiding (BeQU- Beratungsqualität). Dit kader bevat een compleet competentie profiel en informatie over kwaliteitsbevordering in de publieke en private sector.

De kwaliteitseisen richten zich op vijf thema’s:

1. algemene beginselen

2. begeleidingscompetenties en professionalisering

3. proces standaarden

4. organisatie standaarden

5. maatschappelijke context

Naar de pagina Duitsland
Landen Groen 05 De

Gb Engeland

Landen Wit 33 Gb

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA ENGELAND

Ee Estland

De eisen aan kwaliteitsborging ten aanzien van loopbaanondersteuning in Estland zijn gebaseerd op drie pijlers:

  • instant feedback systeem voor klanten;
  • conformiteitsassessment voor procedures;
  • effectstudies

Er zijn standaardprocedures om de kwaliteit te borgen. Er wordt een keer per jaar een steekproef genomen van adviezen aan de klanten om de dienstverlening te evalueren en krijgt iedere specialist op basis hiervan persoonlijke verbeterpunten aangereikt. Er is een intern feedback-systeem (feed further) tussen loopbaanspecialisten onderling (peer-to-peer). Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan supervisie- en co-visiegroepen tussen loopbaanbegeleiders. Vanaf maart 2019 ontvangen alle cliënten die hebben deelgenomen aan een individuele loopbaandienst (of het nu gaat om loopbaanbegeleiding of bemiddeling van loopbaaninformatie), een online vragenlijst met de vraag om feedback te geven. De beoordelingen worden nog niet gebruikt voor verantwoording, maar de open antwoorden worden wel gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

De Estonian Qualifications Authority heeft het beroepskwalificeringssysteem ontwikkeld die de arbeidsmarkt en het systeem van leven lang leren verbindt. Het Estonian Qualifications Framework (EstQF) heeft acht niveaus waarvan de beschrijvingen overeen komen met het European Qualifications Framework.

Naar de pagina Estland
Landen Groen 06 Ee

Fi Finland

Landen Wit 07 Fi

Aan de ene kant wordt de kwaliteit van loopbaanbegeleiding in Finland geregeld door de diensten voor een deel vast te leggen in nationale kerncurricula en opleidingseisen te stellen aan loopbaanprofessionals (meer over de opleidingseisen onder ‘Professionalisering’). Aan de andere kant wordt er ook geïnvesteerd in de coördinatie op het gebied feedback/monitoring. Momenteel is Finland bezig het kwaliteitskader van het Noorse systeem na te bootsen. In dit kwaliteitskader heeft elke dienst zijn eigen kwaliteitsmaatregelen en standaarden, maar is er ook een samenhangend kader met gezamenlijk overeengekomen minimumstandaarden.

Omtrent ethische richtlijnen is er voor de loopbaanprofessionals op een onderwijsinstelling een pedagogische vereniging, de Finse Vereniging van Begeleidingsadviseur (SOPO in het Fins). SOPO publiceerde in 2009 ethische richtlijnen voor correct professioneel gedrag van begeleidingsadviseurs. Voor de psychologen op de arbeidsbureaus is er de Finse Psychologie Vereniging met hun eigen ethische richtlijnen.

Naar de pagina Finland

Fr Frankrijk

In Frankrijk is er geen specifieke regelgeving omtrent kwaliteitseisen van loopbaanbegeleiding. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen evalueert men de dienstverlening om deze vervolgens te verbeteren. Een andere maatregel die men neemt betreft de professionalisering van loopbaanbegeleiders (zie ‘Professionalisering‘). Om de een bepaalde mate van kwaliteit van loopbaanbegeleiding te verzekeren wordt met labels gewerkt.

Qualéduc is bijvoorbeeld een tool ontwikkeld door het Ministerie van Onderwijs. De tool helpt organisaties en toezichthouders om de kwaliteit van loopbaanbegeleiding te vergroten. Het uitgangspunt van de tool is continue verbetering.

Naar de pagina Frankrijk
Landen Groen 08 Fr

Gr Griekenland

Landen Wit 09 Gr

Informatie volgt.

Naar de pagina Griekenland

Hu Hongarije

Informatie volgt.

Naar de pagina Hongarije
Landen Groen 10 Hu

Ie Ierland

Landen Wit 11 Ie

Informatie volgt.

Naar de pagina Ierland

Is Ijsland

Loopbaanprofessionals moeten een vergunning hebben van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om hun beroep uit te oefenen. Om een dergelijke vergunning te krijgen, moeten zij in het bezit zijn van een masterdiploma in loopbaanbegeleiding van een erkende universiteit in IJsland of in het buitenland (zie ‘Professionalisering’). Bijna alle adviseurs zijn lid van de IJslandse Vereniging voor Onderwijs- en Beroepskeuzebegeleiding. Deze vereniging behartigt de belangen van adviseurs, verbetert de onderwijs- en beroepskeuzebegeleiding, bevordert het professionele werk van adviseurs en onderzoek op het gebied van loopbaanondersteuning, en werkt internationaal samen. Op het ogenblik kent de vereniging ongeveer 250 personen leden.

De IJslandse Vereniging voor Onderwijs- en Beroepskeuzebegeleiding heeft zijn eigen ethische richtlijn ontwikkeld.

Naar de pagina Ijsland
Landen Groen 12 Is

It Italië

Landen Wit 13 It

Informatie volgt.

Naar de pagina Italië

Hr Kroatië

Informatie volgt.

Naar de pagina Kroatië
Landen Groen 14 Hr

Lv Letland

Landen Wit 15 Lv

Informatie volgt.

Naar de pagina Letland

Lt Litouwen

Informatie volgt.

Naar de pagina Litouwen
Landen Groen 16 Lt

Lu Luxemburg

Landen Wit 17 Lu

Informatie volgt.

Naar de pagina Luxemburg

Mt Malta

De onderwijsdienst van de overheid monitort loopbaandiensten binnen de State Colleges. Jobsplus voert continue checks uit op de kwaliteit van haar adviseurs. De Malta Career Guidance Association en de National School Support Service houdt toezicht op de kwaliteit van het werk rondom loopbaanondersteuning.

Naar de pagina Malta
Landen Groen 19 Mt

Me Montenegro

Landen Wit 20 Me

Informatie volgt.

Naar de pagina Montenegro

Nl Nederland

Informatie volgt.

Naar de pagina Nederland

Gb Noord-Ierland

Landen Wit Nie

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Ierland

Mk Noord-Macedonië

Informatie volgt.

Naar de pagina Noord-Macedonië
Landen Groen 18 Mk

No Noorwegen

Landen Wit 22 No

Informatie volgt.

Naar de pagina Noorwegen

At Oostenrijk

Informatie volgt.

Naar de pagina Oostenrijk
Landen Groen 23 At

Pl Polen

Landen Wit 24 Pl

Informatie volgt.

Naar de pagina Polen

Pt Portugal

Informatie volgt.

Naar de pagina Portugal
Landen Groen 25 Pt

Ro Roemenië

Landen Wit 26 Ro

Informatie volgt.

Naar de pagina Roemenië

Gb Schotland

In Schotland moeten alle loopbaanbegeleiders op scholen en in de centra voldoen aan dezelfde kwalificaties (zie ‘Professionalisering‘). En moeten zij voldoen aan een Code of Ethics.

Doordat het personeel van Skills Development Scotland (SDS) dat werkt in de scholen en de SDS centra dezelfde kwalificaties hebben kunnen zijn elkaar gemakkelijk aanvullen en werkzaamheden van elkaar overnemen mocht dat nodig zijn. Zij werken onder meer nauw met elkaar samen om ‘warme overdracht’ tussen cliënten te kunnen garanderen.

SDS doet veel aan monitoring van het aanbod. Zo is er een special evaluatie en researchteam. Alle jonge mensen worden jaarlijks bevraagd over de services (zowel individueel als algemeen aanbod). Ook hebben alle SDS-centra iPads waar mensen de service kunnen beoordelen. En extra research en evaluatie wordt gekoppeld aan deelnemers die een ‘zwaardere’ vorm van coaching hebben gebruikt.

Naar de pagina Schotland
Landen Groen Sch

Rs Servië

Landen Wit 27 Rs

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SERVIË

Si Slovenië

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SLOVENIË
Landen Groen 28 Si

Sk Slowakije

Landen Wit 29 Sk

Informatie volgt.

Naar de pagina Slowakije

Es Spanje

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA SPANJE
Landen Groen 30 Es

Cz Tsjechië

Landen Wit 31 Cz

Informatie volgt.

Naar de pagina Tsjechië

Tr Turkije

Informatie volgt.

Naar de pagina Turkije
Landen Groen 32 Tr

Be Vlaanderen

Landen Wit Be Vl

De Onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van leerlingbegeleiding in het secundair onderwijs en bij de centra voor leerlingbegeleiding en op de loopbaanbegeleiding die centra voor volwasseneneducatie bieden. Voor leerlingbegeleiding is een raamwerk ontwikkeld: Ontwikkelingsschalen voor kwaliteitsgebied leerlingbegeleiding.

Het hoger onderwijs heeft haar eigen kwaliteitssysteem waar intern op wordt toegezien. Hierin worden onder andere feedback van studenten en medewerkerevaluaties in meegenomen. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeelt de kwaliteitszorg die het hoger onderwijs levert.

De loopbaancentra worden continu gemonitord door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Belangrijk onderdeel daarvan is ook de klant- en medewerkerstevredenheid. De VDAB organiseert tevens professionaliseringsbijeenkomsten en trainingen voor docenten.

Naar de pagina Vlaanderen

Gb Wales

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALES
Landen Groen Wal

Be Wallonië

Landen Wit Be Wa

Informatie volgt.

NAAR DE PAGINA WALLONIË

Se Zweden

Informatie volgt.

Naar de pagina Zweden
Landen Groen 34 Se